τ. 2610 276296 / κ. 6936 549948


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο στόλο οχημάτων που διαθέτουμε στη σχολή μας, σας δίνουν τη δυνατότητα εκπαιδευτείτε σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο στην οδήγηση και κατ’ επέκταση να αποκτήσετε δίπλωμα οδήγησης.

Πιο αναλυτικά σας, στο υπερσύγχρονο κέντρο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Παπακωστόπουλος Παναγιώτης στην Πάτρα, μπορείτε να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για ασφαλή οδήγηση στο δρόμο. Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση σας για να όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δείτε αναλυτικά παρακάτω όλες τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε για την απόκτηση οποιοδήποτε τύπου διπλώματος οδήγησης.

Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας (Κατηγορία Α1 -Α2 -Α)

Γενικά
 • Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα: 11 βάση του εγχειριδίου μοτοσικλετών
 • Υποχρεωτικά Πρακτικά Μαθήματα: 14 για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α
 • Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
 • του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
 • Διάρκεια ισχύος: 15 έτη.

Προϋποθέσεις
 • Να διαμένει κανονικά στην Ελλάδα.
 • Να μην έχει στην κατοχή του άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης Α1 μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι έως 11kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg , το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας Α2 από 20 έως 35 kw και 24 ετών για την άδεια οδήγησης Α , πάνω από 600cc και πάνω από 40kw.
 • Σε περίπτωση που είναι κάτοχος άδειας Α2 για 2 χρόνια επιτρέπεται η απόκτηση της Α κατηγορίας στο 22 έτος της ηλικίας.  
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία A΄.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. (Κωδικός Εντύπου: A1)
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Πέντε πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα των 90 ευρώ (για τους γιατρούς και εφόσον δεν υπάρχει άλλη άδεια οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας) και 30 ευρώ (για την πλαστικοποίηση του διπλώματος).
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Κατά την επίσκεψη στους γιατρούς ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του: ταυτότητα ή διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και τα παράβολα των 90 ευρώ της Εθνικής Τραπέζης.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α'.
 • Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου.

Διαδικασία
 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Α΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, κατά την παραλαβή της άδειας, να καταθέσουν την τυχόν κατεχόμενη άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, η οποία στέλνεται στην Υπηρεσία Τροχαίας που την εξέδωσε.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

Άδεια Οδήγησης Αυτοκίνητου (Κατηγορία Β')

Γενικά
 • Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα: 21 με βάση το εγχειρίδιο Γενικών Γνώσεων– Κ.Ο.Κ.
 • Υποχρεωτικά Πρακτικά Μαθήματα: 25 για την κατηγορία B και 18 για δίπλωμα από κατηγορία ΑΜ, Α1, Α2, Α σε κατηγορία Β
 • Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
 • Διάρκεια ισχύος: 15 έτη.

Προϋποθέσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β΄.Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. (Κωδικός Εντύπου: A2).
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.).
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Πέντε πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα των 90 ευρώ (για τους γιατρούς) και 30 ευρώ (για την πλαστικοποίηση του διπλώματος).
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Κατά την επίσκεψη στους γιατρούς ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του: ταυτότητα ή διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και τα παράβολα των 90 ευρώ της Εθνικής Τραπέζης.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Β'.
 • Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου.

Διαδικασία

 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Β΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

Άδεια Οδήγησης Φορτηγού (Κατηγορία Γ')

Γενικά
 • Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα: 15 με βάση το εγχειρίδιο φορτηγών
 • Υποχρεωτικά Πρακτικά Μαθήματα: 15 για κατηγορία Γ και 6 για δίπλωμα από κατηγορία Δ σε κατηγορία Γ
 • Αρμόδια Υπηρεσία:Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
 • Διάρκεια ισχύος: Ανανέωση κάθε 5 χρόνια.

Προϋποθέσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. 'Αδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ΄.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. (Κωδικός Εντύπου: A3).
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Πέντε πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα των 90 ευρώ (για τους γιατρούς) και 30 ευρώ (για την πλαστικοποίηση του διπλώματος).
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' και ισχύουσας άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄. Κατά την επίσκεψη στους γιατρούς ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του: ταυτότητα ή διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και τα παράβολα των 90 ευρώ της Εθνικής Τραπέζης.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ.
 • Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου.

Διαδικασία
 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

Άδεια Οδήγησης Συρόμενου (Κατηγορία Γ'+Ε')

Γενικά
 • Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα: -
 • Υποχρεωτικά Πρακτικά Μαθήματα: 8 (Κατηγορία Γ & Κατηγορία Ε)
 • Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
  του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
 • Διάρκεια ισχύος: Χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια.

Προϋποθέσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄ τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους.'Αδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄+Ε΄, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
 • Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. (Κωδικός Εντύπου: A4).
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Τρεις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 30 ευρώ (για την πλαστικοποίηση του διπλώματος).
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ.
 • Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου

Διαδικασία
 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ' + Ε΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
 • Η κατοχή άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. συνεπάγεται κατηγορία Δ΄+Ε΄ για ακτίνα μέχρι 50 χλμ. μόνο, ενώ η κατοχή άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας για απεριόριστες διαδρομές συνεπάγεται κατηγορία Δ΄+Ε΄ για απεριόριστες διαδρομές.
 • Η χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄+ Ε΄ γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ΄+ Ε΄ και Δ΄ (αθροιστικά).
 • Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄+ Ε΄ μπορεί να οδηγεί και οχήματα της κατηγορίας Β' + Ε' .
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου (Κατηγορία Δ')

Γενικά
 • Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα: 15 (Από το Εγχειρίδιο Λεωφορείων)
 • Υποχρεωτικά Πρακτικά Μαθήματα: 15 (Κατηγορία Δ), 6 (Από Κατηγορία Γ & Κατηγορία Δ)
 • Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Διάρκεια έκδοσης της πράξης: Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
 • Διάρκεια ισχύος: Χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια.

Προϋποθέσεις
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ΄.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
 • Να έχει προϋπηρεσία ενός έτους, τουλάχιστον, σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) κατά τη διάρκεια του οποίου να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια, τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τέτοια προϋπηρεσία του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων.

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. (Κωδικός Εντύπου: A4)Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. (Κωδικός Εντύπου: A4)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του).
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Πέντε πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολα από Εθνική Τράπεζα των 90 ευρώ (για τους γιατρούς) και 30 ευρώ (για την πλαστικοποίηση του διπλώματος).
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄). Κατά την επίσκεψη στους γιατρούς ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του: ταυτότητα ή διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και τα παράβολα των 90 ευρώ της Εθνικής Τραπέζης.
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ.
 • Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την περίπτωση ύπαρξης προϋπηρεσίας σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου 
  (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) 
 • Για οδηγό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α.:
 • Τα προβλεπόμενα, από τις οικείες διατάξεις και εγκυκλίους, στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε την ιδιότητα του οδηγού και ασκούσε για 12 μήνες (αθροιστικά) το επάγγελμα του οδηγού και πραγματοποίησε, στο ίδιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 120 ημερομίσθια (αθροιστικά) σε οχήματα κατηγοριών Γ΄, Γ΄+Ε΄. 
 • Για οδηγό ο οποίος οδηγούσε το δικό του όχημα (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης): 
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ίδιος, από την οποία να προκύπτουν οι παραπάνω προϋποθέσεις των 12 μηνών, των 120 ημερομισθίων, και η κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄). 
 • Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία του από τον ενδιαφερόμενο. 
 • Για οδηγό του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχείρησης ή Οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα:
 • Σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του ενδιαφερομένου. 
 • Για οδηγούς ιερείς ή μοναχούς ή μοναχές, οι οποίοι οδηγούν οχήματα της Εκκλησίας ή Ιερών Μονών:
 • Σχετική βεβαίωση του επικεφαλής της αρμόδιας εκκλησιαστικής Αρχής ή του/της επικεφαλής της Ιεράς Μονής στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος. 
 • Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης. 
 • Για οδηγό (πολιτικό ή στρατεύσιμο προσωπικό) που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις:
 • Σχετική βεβαίωση του διοικητή της μονάδας του ενδιαφερομένου.
 • Για οδηγό που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στην αλλοδαπή: 
 • Σχετική βεβαίωση του εργοδότη του, από την οποία να προκύπτουν οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομίσθιων καθώς και κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄), θεωρημένη από το εκεί ελληνικό προξενείο, καθώς και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. 
 • Για οδηγό που οδηγούσε όχημα, κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας ή του παιδιού του/της καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τον/την ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α.: 
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομισθίων καθώς και το είδος του οχήματος που οδηγούσε ο ενδιαφερόμενος (Γ΄, Γ΄+Ε΄).
 • Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης του).

Διαδικασία
 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄, χορηγείται νέο έντυπο ταυτάριθμο με το προηγούμενο, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά για να ακυρωθεί.
 • Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορία Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) για 12 μήνες και δεν έχει πραγματοποιήσει στο ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερομίσθια, του χορηγείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ για οδήγηση μέχρι ακτίνας 50 χιλιομέτρων. Η άρση του ανωτέρω περιορισμού γίνεται όταν ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει υπηρεσία οδήγησης φορτηγού (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄) ή λεωφορείου (κατηγορία Δ΄ ή Δ΄+Ε΄) ακτίνας μέχρι 50 χλμ. για 12 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 120 ημερομίσθια τουλάχιστον.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.